Misja

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców Gminy Orońsko. Zostało ono wpisane do KRS pod numerem 0000292419. Misją funkcjonowania tej organizacji jest wszechstronny rozwój Gminy Orońsko poprzez realizację przedsięwzięć i projektów mieszczących się w obszarze działalności pożytku publicznego, skierowanej do mieszkańców naszej gminy ze wszystkich grup wiekowych. Wśród podstawowych zadań stowarzyszenia można wymienić: działalność edukacyjną, charytatywną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i kulturotwórczą. Do głównych zadań nalezy także integrowanie środowisk lokalnych, wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz działalność eksploracyjna, mająca na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody. Przykładem zrealizowanych inicjatyw w obszarze archeologii było zorganizowanie Letniej Szkoły Archeologii, w której brali udział uczniowie gimnazjum, zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji popularno-naukowej pod nazwą „Muzyka Krzemieni”, a także zainicjowanie zajęć gimnazjalnego koła historyczno-archeologicznego. Stowarzyszenie podejmuje także aktywną działalność promującą Gminę Orońsko oraz jej walory historyczne oraz turystyczno-krajoznawcze. W tym zakresie corocznie organizowany jest m.in. konkurs fotograficzny, drukowane są foldery informacyjne, a także wydawany jest kalendarz regionalny.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność sportowa, która jest jednym z kluczowych obszarów pracy statutowej Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. W tym zakresie pod auspicjami stowarzyszenia systematycznie prowadzone są treningi siatkarskie, a także corocznie organizowane są różnego typu imprezy sportowe o charakterze rekreacyjnym lub będące rywalizacją sportową. Można tutaj wymienić biegi przełajowe, rajdy piesze, wyścigi i rajdy rowerowe, a w szczególności rajd rowerowy szlakiem Powstańców Styczniowych, biegi przełajowe “Dąb Czwartak”, a także wieloetapowe wyścigi rowerowe “O konar Dębu Czwartaka”. Należy również zaznaczyć, iż stowarzyszenie organizuje naukę i doskonalenie pływania, a także stara się angażować dzieci i młodzież w różnych zawodach pływackich. Ponadto SOiRGO zrealizowało kilka projektów ze środków Unii Europejskiej, których celem była integracja młodzieży z krajów UE m.in. poprzez sport i ekologię. W celu poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej stowarzyszenie pozyskało i zrealizowało projekt, dofinansowany przez Marszałka Mazowsza, którego celem było wytyczenie i wyposażenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej na obszarze Gminy Orońsko.

Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy wielu osób z terenu Gminy Orońsko, przy aktywnym udziale zarówno samorządu terytorialnego jak również zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Wśród instytucji z którymi współpracuje Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko można wymienić: Gminę Orońsko, Gminę Jastrząb, Gminę Kowala, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Pryzmat z Gąsaw Rządowych, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Orońsko, Gminny Klub Sportowy „Oronka”, Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, a także szkoły i gminne świetlice środowiskowe. Należy podkreślić, iż dynamiczny rozwój Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko nie byłby możliwy bez instytucji i Ludzi Wielkiego Serca, wspierających organizacyjnie oraz finansowo działalność statutową stowarzyszenia, za co kierowane są w Ich stronę słowa uznania i wdzięczności.

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY