Statut

STATUT
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
/tekst jednolity/

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§1

1.    Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko” z siedzibą w Orońsku przy ul. Szkolnej 6, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz 873, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy Statut.
2.    Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r poz. 378, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 349 z późniejszymi zmianami).

 

§2

 

 

1.    Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
2.    Nazwa, symbol i skrót nazwy Stowarzyszenia korzystają z obrony prawnej.

 

§3

 

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§4

 

1.    Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest przede wszystkim na zasadzie pracy społecznej jego członków, jednakże do prowadzenia owych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2.    Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§5

 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych i honorowych.

 

§6

 

Stowarzyszenie jest organizacją non profit. Wypracowane zyski przeznaczane są na działalność statutową.

 

§7

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

 

 

§8

 

1.    Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego i wielopłaszczyznowego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności Gminy Orońsko poprzez samodzielne realizowanie tego celu bądź we współpracy z władzami samorządowymi oraz partnerami gospodarczymi i innymi partnerami instytucjonalnymi w tym organizacjami pozarządowymi.
2.    Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej, szczególnie na terenie miejscowości wchodzących w skład Gminy Orońsko, służącej zrównoważonemu rozwojowi obszaru działania, a także mobilizowanie mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
3.    Konsolidacja lokalnych środowisk wiejskich oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4.    Inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz gospodarczych, mających znaczenie dla mieszkańców Gminy.
5.    wykreślono
6.    Budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy międzysektorowej, międzypokoleniowej i międzykulturowej.
7.    wykreślono
8.    Promocja obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy.
9.    połączono z ust. 2
10.    Ochrona dóbr kultury i tradycji
11.     Działania proekologiczne w tym ochrona środowiska naturalnego, w szczególności zwierząt i unikalnych gatunków roślin oraz promowanie bogactw naturalnych regionu wraz z kształtowaniem świadomości proekologicznej społeczeństwa.
12.    Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności.
13.    Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do Stowarzyszenia działania, związane z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, itp. Współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności różnych organizacji i środowisk.
14.     Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych.
15.    Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji.
16.    Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia.
17.     przeniesiono do sposobów realizacji celów
18.    wykreślono
19.    przeniesiono do sposobów realizacji celów.
20.    przeniesiono do sposobów realizacji celów
21.    przeniesiono do sposobów realizacji celów
22.    Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
23.    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym wśród mieszkańców Gminy Orońsko
24.    Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez realizację różnych form edukacji szkolnej i pozaszkolnej, w tym prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych.
25.     Propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz poprawa jakości życia społeczeństwa
26.    Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

 

§9

 

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
1.    Organizowanie, wspieranie i finansowanie organizacji funkcjonujących na terenie Gminy,  imprez rozrywkowych,  naukowo-edukacyjnych o charakterze kulturalnym i promujących Gminę, Stowarzyszenie oraz jego cele.
2.    Organizowanie członków Stowarzyszenia oraz miejscowego społeczeństwa, w zakresie tworzenia na terenie Gminy trwałej infrastruktury technicznej i społecznej, przyczyniającej się do poprawy warunków egzystencjalnych jej mieszkańców.
3.    Występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i inicjatywami związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
4.    Prowadzenie działalności eksploracyjnej:
a) Organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia.
b) Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych
z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom.
c) Przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia.
d) Oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy
w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych
z poznawaniem i dokumentowaniem historii regionów Polski oraz Unii Europejskiej.
5.    Podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego oraz zacierania bądź zakłamywania prawd historycznych
6.    Organizowanie wystaw, targów, imprez, których cel zgodny jest z celami Stowarzyszenia.
7.    Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej.
8.    Prowadzenie działalności charytatywnej.
9.    Prowadzenie działalności gospodarczej.
10.    Organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,  konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej, informacyjnej, poligraficznej i naukowej, opracowywanie i druk broszur, folderów i p1akatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych i innych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji i promocji. Tworzenie witryn internetowych
11.    Przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
12.    Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
13.    Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach aktów prawnych
z uwzględnieniem zmian ustawodawczych.
14.    Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju rynku produktów regiona1nych lokalnych.
15.    Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności popularyzowanie sportu w tym siatkówki, kolarstwa, żeglarstwa, pływania oraz sportów motorowych.
16.    Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia.
17.    Prowadzenie programów profilaktyki uzależnień
18.    Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami w kraju oraz we współpracy międzynarodowej.
19.    Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i profilaktyki chorób, głównie cywilizacyjnych, w tym w ramach prowadzonych przez stowarzyszenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w oparciu o odrębne przepisy.
20.    Prowadzenie bazy turystycznej i szkoleniowej posiadającej w szczególności punkty gastronomiczne i miejsca noclegowe.

 

§10

 

1.    Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, których cele i zadania o podobnym charakterze, na warunkach określonych w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących.
2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ III
Członkostwo w Stowarzyszeniu

 

§11

 

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 12

 

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające zdolności do czynności prawnych oraz mające stale miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwykłych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
w formie uchwały po podpisaniu przez kandydata na członka deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości składki członkowskiej.
3.    Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwykłych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwala w tym przedmiocie jest ostateczna.
4.    Zarząd określa w drodze uchwały wzór deklaracji członkowskiej oraz sposób prowadzenia rejestru członków.

 

§ 13

 

1.    Warunkami uzyskania członkostwa zwykłego w stowarzyszeniu jest:
a)    akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
b)    ukończenie 18 lat,
c)    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
d)    posiadanie zdolności do czynności prawnych.

 

§ 14

 

1.    Członkiem zwyczajnym może być także osoba poniżej 18 roku życia, poniżej ukończenia 16 lat, za zgodą opiekunów prawnych lub ustawowych.

 

§ 15

 

1.    Członek zwykły Stowarzyszenia posiada:
a)    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b)    prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
c)    prawo do zgłaszania wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia,
d)    prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia,
e)    prawo do pomocy prawnej ze strony Stowarzyszenia,
f)    prawo do uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
z realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§16

 

1.    Członek zwykły Stowarzyszenia jest obowiązany w szczególności do:
a)    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia,
b)    aktywnego udziału w prawach Stowarzyszenia,
c)    postępowania zgodnego z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszania solidarności organizacyjnej,
d)    regularnego płacenia składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
2.    Za szczególnie duży wkład pracy w realizacji celów Stowarzyszenia jego członkom mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

 

§ 17

 

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawną, działająca na terenie kraju tub poza jego granicami oraz osoba fizyczna będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zainteresowana działalności Stowarzyszenia I deklarująca pomoc finansową na cele Stowarzyszenia oraz która:
1.    Spełnia warunki określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z poz. zmianami/
2.    Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji
3.    Członek wspierający opłaca składki i może udzielać Stowarzyszeniu innej pomocy materialnej
4.    Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny
5.    Członkowie wspierający będący osobami prawnymi biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia i nie uczestniczą, w tych organach przez swoich przedstawicieli.
6.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem szczególnie istotna dla idei oraz przedmiotu działalności Stowarzyszenia.
7.    Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
8.    Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych
z wyłączeniem obowiązku opłacania składek.

 

§ 18

 

1.    Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
a)    rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b)    śmierć członka lub utraty osobowej prawnej przez członka wspierającego,
c)    likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.    Wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a)    zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres 1 roku,
b)    naruszenia postanowienia statutu Stowarzyszenia lub uchwały któregokolwiek z organów Stowarzyszenia,
c)    pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d)    skazania członka stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem, sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§19

 

1.    Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd.
2.    Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały.
3.    Do osób, którymi odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio tryb znaczony w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4.    Za naruszenie przepisów Statutu i regulaminu oraz utrudnianie realizacji zaleceń ideowo-programowych Stowarzyszenia, członek zwykły może być ukarany:
a) upomnieniem,
b) naganą,
c) pozbawieniem czynnego lub biernego prawa wyborczego na okres nie dłuższy niż dwa  lata.
5.    Kary na członków nakłada Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 20

 

1.    wykreślono
2.    wykreślono

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

 

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zebranie,
b)    Zarząd,
c)    Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

 

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia w skład, którego wchodzą członkowie zwykli.
2.    W pierwszym terminie w Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 

§ 23

 

1.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większość głosów oddanych
w glosowaniu jawnym, chyba, ze przepisy niniejszego statutu stanowiącej.
2.    Uchwały dotyczące zmian we władzach Stowarzyszenia oraz w prawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

 

§ 24

 

1.    Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie
w glosowaniu tajnym, na okres 4 lat.
2.    Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji w trybie określonym w ust. 1 i powołać w to miejsce nowego członka na czas do upływu. kadencji.
3.    Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i członkiem Komisji Rewizyjnej, a także nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu
4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w tym organie wynagrodzenia lub zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 25

 

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
c) wybór Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Komisji Rewizyjnej,
e) wysłuchanie i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok kalendarzowy w minionej kadencji,
f) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej,
g) udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej — absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia,
h) ustalenie wysokości składek członkowskich,
i) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
j) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2.    Walne Zebranie może zająć się każdą sprawą, nawet zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podejmować stosowne rozstrzygnięcia.
3.    Walne Zebranie może powołano komisje regulaminową d1a podejmowania i prowadzenia prac nad wewnętrznymi aktami normatywnymi Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

1.    Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego wniosku
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej polowy członków zwykłych.
2.    Porządek obrad walnego Zebrania ustala Zarząd.
3.    Zwołanie Walnego Zebrania dokonuje się przez powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia o:
a) miejscu i terminie Walnego Zebrania,
b) porządkiem obrad.
4.    Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powinno być dokonane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

 

§ 27

 

1.    Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa wybiera Przewodniczącego.
2.    Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, podpisuje uchwały podjęte przez Walne Zebranie oraz protokół z obrad.

 

§ 28

 

1.    Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2.    Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków Zarządu, w tym:
a)    Prezesa,
b)    Wiceprezesa,
c)    Skarbnika,
3.    Liczebność Zarządu określa na każdą kadencję Walne Zebranie.

 

§ 29

 

1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Walne Zebranie.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwal Walnego Zebrania,
b) przygotowanie projektów dokumentów programowych,
c) opracowanie projektu. budżetu Stowarzyszenia,
d) sporządzanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i wykonania budżetu  za rok kalendarzowy oraz w minionej kadencji,
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
f) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
g) przygotowanie uzasadnionych wniosków w sprawie przyjęcia członka honorowego Stowarzyszenia i przedstawienia ich Walnemu Zebraniu,
h) ustalenie sposobu pobierania i składek członkowskich,
i) zwoływanie Walnego Zebrania i ustalenie porządku obrad,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
4.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.
5.    Wszelkie uchwały Zarządu są protokołowane.
6.    Posiedzenie zwykle Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.
7.    Prezes zwołuje posiedzenie nadzwyczajne na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu.
8.    Do zwołania posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio uregulowania o zwołaniu Walnego Zebrania zawarte w § 25.
9.    Członkowie Zarządu nie mogą być zatrudniani przez LGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie.
10.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 30

 

1.    Prawo prowadzenia spraw Stowarzyszenia ma każdy członek Zarządu.
2.    Do reprezentowania Stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie Prezesa lub wiceprezesa oraz drugiej osoby wchodzącej w skład Zarządu bez względu na pełnioną funkcję.
3.    Prezes pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

 

§ 31

 

1.    Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nim pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2.    Do obowiązków  Prezesa należy:
a)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b)    zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowania jego obradom,
c)    prowadzenie w interesie Stowarzyszenia korespondencji,
d)    podpisywanie pism, dokumentów, ogłoszeń itd.
3.    Prezes wykonuje swoje zadania przez dokonywanie czynności faktycznych i prawnych:
a) Prezes wpisuje podjęte przez siebie postanowienia, istotne dla działania Stowarzyszenia, do księgi postanowień,
b) każde postanowienie Prezesa może zostać uchylone lub zmienione na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 32

 

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, powołanym przez Walne Zgromadzenie.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3.    Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej
i finansowej Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania.
5.    Przewodniczący komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni członkowie mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
6.    Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 33

 

1.    Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze stanowiące własność Stowarzyszenia.
2.    Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
b) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
d) dochodów  majątku Stowarzyszenia,
e) ofiarności publicznej po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, a oświadczenie w tym przedmiocie Zarząd może złożyć tylko wówczas, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 34

 

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw jak też składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest również w sprawie upoważnienia Członka Zarządu (np. Skarbnika) do dokonywania bieżących operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia.

 

§ 35

 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy (budżet) uchwalony przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

§ 36

 

1. wykreślono
2. wykreślono

§ 37

 

1.    Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszych punktach niniejszego paragrafu osobami bliskimi.
2.    Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.    Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w artykule 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.    Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

 

§ 38

 

1.    Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków.
2.    Uchwala w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, którym padł wniosek w tej sprawie, chyba, ze wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu byli wcześniej o tym wniosku poinformowani.
3.    Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczące jego celu podstawowego, określonego w § 4 ust. 1 Statutu.

 

§ 39

 

1.    Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków.
2.    Uchwala rozwiązująca Stowarzyszenie określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład Komisji Likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.

 

§ 40

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz.104, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.)

 

 

Protokolant:                                                                             Przewodniczy Walnego Zebrania:

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY