2021

Sieciowanie działalności regionalnych organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim – projekt sfinansowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i zrealizowany w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Guzowa. Celem projektu było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej poprzez podwyższenie efektywności działania organizacji sektora ekonomii społecznej na terenie Gminy Orońsko, a w konsekwencji uruchomienie sieciowych, atrakcyjnych przedsięwzięć społeczno– gospodarczych.

 

„Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących obszary wiejskie Południowego Mazowsza”Projekt ten znalazł się wśród 38 dofinansowanych propozycji, wybranych spośród 143 ofert z całego Mazowsza, złożonych na otwarty konkurs ogłoszony przez Marszałka Mazowsza w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w priorytecie nr 1, tj.: „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej. Zadania planowane do wykonania pozwolą na zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, budowanie i rozwijanie dialogu wewnątrzpokoleniowego i międzypokoleniowego, a także organizację warsztatów, prelekcji i innych wydarzeń skierowanych do seniorów. Przewiduje się m.in. zorganizowanie wycieczki krajoznawczej, organizację obchodów Dnia Seniora w postaci imprezy plenerowej, czy też przygotowanie prelekcji tematycznych. Projekt skierowany jest do osób, w wieku 55+, zamieszkujących obszary wiejskie Południowego Mazowsza. Podczas realizacji projektu zakłada się współpracę z organizacjami pozarządowymi z regionu (np. Stowarzyszenie Emerytów “Wspólna Sprawa” z Orońska, Stowarzyszenie “Pogodna Jesień Życia” z Szydłowca, Stowarzyszenie “Kapela Bursów” z Orońska, a także Koła Gospodyń Wiejskich m.in. z Zaborowia, Guzowa i Tomaszowa).

PARTNERZY

01_gmina_oronsko

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY