Prace LGD nad strategią rozwoju

20 września 2022 roku w Cafe Art na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, które było związane z procesem opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) do roku 2027. Przygotowanie LSR realizowane jest w rozbiciu na poniższe etapy: definiowanie potrzeb i problemów (partycypacyjna diagnoza), określenie i hierarchizacja celów, znalezienie rozwiązań, będących sposobami realizacji LSR, formułowanie wskaźników LSR, identyfikacja grup docelowych strategii. Etap definiowania potrzeb i problemów (w tym kwestia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń) obejmuje przede wszystkim konsultacje społeczne w ramach spotkań organizowanych w każdej gminie. Podczas spotkania, w którym wzięli udział m.in. wójt Gminy Orońsko oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zgłoszono propozycje działań, które powinny znaleźć się w nowej strategii. Zwrócono uwagę na konieczność sieciowania działań organizacji pozarządowych przy realizacji przedsięwzięć na terenie gminy, które integrują społeczeństwo wokół konkretnego wyzwania organizacyjnego. Poprzez sieciowanie możliwa jest efektywna aktywizacja społeczeństwa, prowadząca do stymulowania efektu odpowiedzialności za rozwój wspólnot, a także odpowiedzialności za rozwój gminy jako małej ojczyzny. Ponadto, omówiono potencjał NGO’s z terenu Gminy Orońsko oraz pomysł zbudowania narzędzia informatycznego w postaci mapy aktywności i potencjału techniczno-organizacyjnego lokalnych organizacji pozarządowych, ułatwiającej planowanie działań projektowych. Pomysł ten powstał podczas Forum Dyskusyjnego Lokalnych Organizacji Pozarządowych, zorganizowanego w poprzednim roku przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Dyskutowano także nad sposobem dokumentowania i rozliczania projektów, zwracając uwagę na konieczność przeszkolenia działaczy stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich w tym zakresie, a także uruchomienia działań wspierających funkcjonowanie lokalnych NGO’s. Planuje się, iż realizacja działań objętych przygotowywaną LSR  będzie finansowana przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

 

 


SPONSORZY