Program Centrum Możliwości

Pragnę przedstawić założenia projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej.Celem głównym projektu jest ponowna integracja społeczna i zawodowa 72os. (44K/28M) spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, skutkująca osiągnięciem efektywności społecznej na poziomie min. 34%UP oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 25%UP. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, spełniające min. jedną z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej. 100% grupy docelowej będą stanowić osoby niepracujące z ubogich rodzin z dziećmi (min. 1 dziecko do 18 rż,), zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego z podregionu radomskiego – powiatu kozienickiego ( gmina Garbatka-Letnisko, Magnuszew), lipskiego ( gmina Chotcza, Ciepielów, Lipsko-miasto, Lipsko-obszar wiejski),  przysuskiego ( gmina Borkowice, Odrzywół, Przysucha-miasto, Przysucha-obszar wiejski, Rusinów, Wieniawa), radomskiego ( gmina Gózd, Iłża-miasto, Iłża-obszar wiejski, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew-miasto, Skaryszew-obszar wiejski, Wierzbica, Wolanów) i szydłowieckiego ( gmina Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec-miasto, Szydłowiec-obszar wiejski). W ramach uczestnictwa w Projekcie oferujemy szereg działań wspierających rozwój i aktywizację zawodową. Podstawowym działaniem jest poradnictwo specjalistyczne. Zajęcia  prowadzone przez psychologa, mające na celu zdiagnozowanie potrzeb, opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju oraz zniwelowane problemy osobiste stojące na drodze reintegracji społeczno-zawodowej. Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego mające na celu diagnozę preferencji zawodowych, zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz dopasowanie form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej Uczestnika Projektu. Prowadzone będzie poradnictwo prawne i obywatelskie dotyczące np. ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, zasiłków, przysługujących uprawnień i dostępnych usług społecznych, porad administracyjnych. Poradnictwo mediacyjne to np. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, ułatwienie komunikacji między zwaśnionymi stronami. Prowadzone będą warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności zawodowych. Z barometru zawodów wynika, że w wyżej wymienionych powiatach jest deficyt między innymi takich zawodów jak: elektryk, elektromechanik, elektromonter, magazynier, spawacz, ślusarz, operator i mechanik sprzętu robót ziemnych, operator wózków widłowych, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, samodzielni księgowi, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta oraz pracownicy produkcyjni. W projekcie oferujemy również szkolenia zawodowe i szkolenia komputerowe, których celem jest nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Za szkolenie zawodowe Uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe. Przewidziany jest również zwrot kosztów za dojazd na kurs. Staże zawodowe również zawarte są w projekcie i są jednym z ważniejszych etapów uczestnictwa w projekcie. Staże trwają 3 miesiące i odbywają się u lokalnych pracodawców. Stażyści otrzymują stypendium stażowe za każdy miesiąc odbytego stażu. Przewidziana jest również refundacja dla opiekuna stażysty jak i zwrot kosztów za dojazd w poszczególnych zadaniach w projekcie. 

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec


06_mazowsze

 

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY