Wspieramy ekonomię społeczną

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko zostało liderem regionalnego partnerstwa w zakresie wsparcia ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim. W skład partnerstwa wchodzą następujące instytucje z naszego regionu: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, LGD „Razem na Piaskowcu”, Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, Stowarzyszenie Rodzina Razem 2015 z Chlewisk, Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze, a także Urząd Miejski w Szydłowcu. W celu przybliżenia istoty ekonomii społecznej przytaczamy jej definicję, zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku.
Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-gospodarczego, która pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych, niedziałających w celu maksymalizacji zysku. Solidarnościowy wymiar ekonomii społecznej (ekonomia solidarna) realizowany jest przez te podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach swojej działalności przyjmują funkcje tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej oraz realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.
Uwzględniając aktualne zapotrzebowanie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i wyrównanie szans osób oddalonych od rynku pracy na skutek ich niezaradności, niepełnosprawności, uzależnienia bądź też nieprzystosowania do aktualnych potrzeb rynkowych, nasze stowarzyszenie od kilku lat wychodzi naprzeciw tym problemom, aktywizując różne środowiska społeczne naszej gminy. Aktualnie rozszerzamy naszą działalność, co pozwoli w konsekwencji uruchomienie możliwości zatrudnienia osób m.in. w spółdzielniach socjalnych.
Ważnym aspektem związanym z rozwojem ekonomii społecznej jest szereg zmian w prawodawstwie unijnym i polskim, a także w regulacjach prawnych samorządów, które nakierowane są na wspieranie takich inicjatyw. Przykładowo, od kilkunastu lat Unia Europejska promuje tak zwane społeczne zamówienia publiczne, które mają być wsparciem realizacji polityki społecznej na poziomie europejskim i w krajach członkowskich. To podejście pozwala zamawiającym uwzględniać przy wyborze wykonawcy istotne względy społeczne. Jednym z najważniejszych sposobów stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych są klauzule społeczne, których promowanie na Mazowszu znalazło odzwierciedlenie w przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałach, rekomendujących ich stosowanie w zamówieniach publicznych, udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne m.in. na zakup usług czy finansowanie robót budowlanych.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY