Projekty

rok 2019 – projekt pt. „Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy orońsko”, finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej, jest realizowany przez partnerstwo Gminy Orońsko i Stowarzyszenia odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, w ramach dużego projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa Gminy Orońsko na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności e‑administracji.

rok 2019 – projekt pt.: Trening sportowy oraz organizacja szosowego wyścigu kolarskiego „O Konar Dębu Czwartaka” wraz z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego, dofinansowany przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego. Celem projektu jest realizacja treningów kolarskich, przygotowujących młodzież do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja wyścigu kolarskiego wraz z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego. Wyścig jest kontynuacją cyklu imprez kolarskich organizowanych od kilku lat pod rozpoznawalną w skali ogólnopolskiej marką. 

rok 2019 – projekt pt.: „Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Projekt jest kontynuacją działania z roku ubiegłego, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Orońsko. Celem projektu jest organizacja cotygodniowych zajęć nauki i doskonalenia pływania, realizowanych na pływalni w Radomiu, które są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską z Sekcji Pływackiej „Perła” przy Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu.

rok 2018 – projekt pt.: „Koncert muzyki chóralnej jako forma przeciwdziałania wykluczeniu z kultury mieszkańców obszarów wiejskich Południowego Mazowsza”. Celem projektu jest przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury oraz likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa mazowieckiego, a szczególnie na obszarze Południowego Mazowsza poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. Działanie stanowi element wyrównywania szans w dostępie do koncertów muzyki chóralnej osób zamieszkujących tereny wiejskie w odniesieniu do mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Osiągnięcie zaplanowanego celu jest możliwe poprzez zorganizowanie w miejscowości Orońsko koncertu Mariańskiego Chóru Mieszanego z Krakowa skierowanego do mieszkańców Południowego Mazowsza.

rok 2018 – projekt pt.: „Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Projekt jest kontynuacją działania z roku ubiegłego, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły podstawowej w Orońsku. Celem projektu jest organizacja systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania, realizowanych na pływalni w Radomiu i są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską z Sekcji Pływackiej „Perła” przy Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu.

rok 2018 – projekt pt.: „ Wyścig kolarski o konar Dębu Czwartaka” , dofinansowany przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego. Celem zadania jest organizacja szosowego wyścigu kolarskiego oraz towarzyszącej mu imprezy rekreacyjno-integracyjnej o tematyce kolarskiej. Projekt jest kontynuacją cyklu imprez kolarskich organizowanych przez stowarzyszenie od kilku lat i ma za zadanie szerzenie oraz rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

rok 2017 – projekt pt.: “Popularno-naukowa, integracyjna konferencja archeologiczna pod hasłem Orońska czekolada”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie inicjatyw na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu była integracja społeczeństwa gminy Orońsko poprzez popularyzację dziedzictwa historycznego, a w szczególności promowanie krzemieni czekoladowych jako waloru historyczno-przyrodniczego.

rok 2017 – projekt pt.: „Mazowiecka Akademia Młodego Odkrywcy”, dofinansowany ze środków Marszałka Mazowsza. Celem zadania jest rozpoznanie, wsparcie i rozwój uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych, ze szkół podstawowych Południowego Mazowsza. Narzędziami do osiągnięcia zaplanowanego celu jest organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, prowadzonych w formie wywiadu przez uczniów, przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych i warsztatowych pokazujących zastosowanie nauk ścisłych w otaczającym świecie, a także zorganizowanie wycieczki edukacyjnej.

rok 2017 – projekt pt.: „Powszechna nauka pływania w Powiecie Szydłowieckim”, dofinansowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu. Celem projektu jest promowanie i zachęcanie do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania uczniów szkół Powiatu Szydłowieckiego. W wyniku realizacji projektu młodzież w dwóch grupach wyjazdowych dowożona jest na pływalnię w Radomiu, gdzie trenerzy i instruktorzy pływania prowadzą systematyczne zajęcia nauki i doskonalenia pływania, dostosowane do umiejętności pływackich uczestników zajęć.

rok 2017 – projekt pt.: „Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w Gminie Orońsko”, dofinansowanych z budżetu Gminy Orońsko. Celem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie systematycznych zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół Gminy Orońsko, zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjum. W trakcie realizacji projektu zorganizowana grupa uczniów, jest dowożona raz w tygodniu na pływalnię w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra trenerska prowadzi szkolenie, w cyklach treningowych dostosowanych do umiejętności pływackich poszczególnych uczestników programu. Projekt realizowano we współpracy ze Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu, w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku z wyłączeniem wakacji letnich.

rok 2017 – projekt pt.: „Aktywność sportowa jako forma przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko. Głównym celem zadania była popularyzacja dotychczas mało rozpropagowanych wśród mieszkańców Gminy Orońsko, dyscyplin sportowych, w szczególności kolarstwa szosowego i piłki siatkowej, a poprzez zorganizowanie cyklicznych treningów sportowych zaproponowano alternatywne i pro zdrowotne formy spędzania wolnego czasu, które w konsekwencji stanowią profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych w gminie. 

rok 2016 – projekt pt.: „Aktywność kulturalna i sportowa jako formy przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Orońsko”, dofinansowany z budżetu Gminy Orońsko”. Głównym celem niniejszego zadania było zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Orońsko, które w istotny sposób mogą wpłynąć na ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych, co w konsekwencji stanowić może skuteczną formę przeciwdziałania uzależnieniom w gminie. program obejmował następujące działania: zajęcia nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych, organizację treningów i imprez kolarskich, szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego przygotowujące do egzaminu państwowego w zakresie ratownictwa wodnego, organizację projekcji filmowych w ramach letniego kina na trawie, a także organizację konkursu fotograficznego.

rok 2016 – projekt pt.: „Nauka i doskonalenie pływania jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów wybranych szkół podstawowych powiatu szydłowieckiego”, dofinansowany przez Starostę Szydłowieckiego. Celem zadania była organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla 46-osobowej grupy dzieci z klas I-VI, uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Orońsko. Podczas realizacji zadania zorganizowana grupa uczniów była dowożona raz w tygodniu na krytą pływalnię w Radomiu, gdzie profesjonalna kadra instruktorska prowadziła zajęcia nauki i doskonalenia pływania o odpowiednio dobranym stopniu trudności, dostosowanym do poziomu umiejętności pływackich uczniów.

rok 2016 – projekt pt.: „Integracyjne lato folkowe w Orońsku”, dofinansowany ze środków Marszałka Mazowsza. Głównym celem projektu było zorganizowanie pikniku o tematyce folklorystycznej, pozwalającego na przełamanie barier pokoleniowych poprzez aktywne włączenie w organizację przedsięwzięcia osób z różnych grup wiekowych. Podczas pikniku mieszkańcy Południowego Mazowsza mogli wziąć udział w występach artystycznych zespołów folkowych, w tym zespołu młodzieżowego „Guzowianki” z Guzowa (gm. Orońsko), jak też zespołu obrzędowego „Zaborowianki”, „Mirowianki” czy też zespołu folklorystycznego „Stępocianki”, działającego przy klubie Seniora w Kowali (pow. radomski). Ponadto gościnnie wystąpiła Kapela „Krośniewiacy”. Po występach wokalnych i instrumentalnych zebrana publiczność została zaproszona do stoisk z wyrobami rękodzieła ludowego, a także stoisk z potrawami regionalnymi na bezpłatną degustację.

rok 2012 – projekt pt.: „Wyposażenie i znakowanie turystycznego szlaku rowerowego oraz pieszego w Gminie Orońsko”, dofinansowany ze środków Marszałka Mazowsza. Głównym celem projektu było stworzenie dwóch szlaków turystycznych, jednego szlaku rowerowego jak również jednego szlaku pieszego, które biegną przez najciekawsze zakątki i atrakcje Gminy Orońsko. Ponadto, trasy szlaków wyposażono w tablice informacyjne oraz tzw. małą infrastrukturę turystyczną, w tym wiatę wraz z ławkami i stojakami rowerowymi na polanie przy Dębie Czwartaku, co wpłynęło na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu.

rok 2011 – projekt pt.: “I’m European – I’m Fair Play” – celem projektu była wymiana młodzieżowa, w której wzięła udział młodzież z 4 krajów Programu. Uczestnikami wymiany byli młodzi ludzie z: Polski, Turcji, Słowacji i Grecji. Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość poznania swoich rówieśników z innych krajów, podzielenia się z nimi spostrzeżeniami z zakresu sportu, nabycia wiedzy o znaczeniu sportu w ich życiu oraz wspólnym uczestnictwie w zajęciach sportowych.

rok 2011 – projekt pt.: “Passion – the way of intercultural integration”, dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej Celem projektu było zorganizowanie wymiany młodzieży w Polsce dla rówieśników z następujących krajów: Polski, Grecji i Bułgarii. Projekt ukierunkowany był na rozwijanie pasji wśród młodzieży poprzez ich własną aktywność i emocjonalne zaangażowanie.

rok 2011 – projekt pt.: „Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu był rozwój usług edukacyjnych i podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Orońsko poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji i narzędzi, wspomagających gminne procesy decyzyjne dotyczące rozwoju kształcenia. Projekt ten miał charakter badawczy i pozwolił skonstruować konkretne rekomendacje, które po wdrożeniu w życie wpłyną na wzrost poziomu wykształcenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Projekt był pilotażem na terenie Gminy i stanowił niezbędny element programowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

rok 2010 – projekt pt.: “Patriotism – The largest value of young Europeans”, dofianasnowany z budżetu Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Celem projektu było zorganizowanie wymiany młodzieży w Polsce dla rówieśników z czterech krajów: Polski, Litwy, Rumunii i Hiszpanii w ramach wymiany międzykulturowej i promowania świadomości europejskiej.

PARTNERZY

 

01_gmina_oronsko

 

 

02_centrum_rzezby

osp_logo

naszszydlowiec-logo

04_powiat_szydlowiec

05_wopr


06_mazowsze

07_kpp_szydlowiec

08_gmina_jastrzab

09_gmina_kowala

 


SPONSORZY